Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów i Kontrahentów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2v  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP), ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, adres email: , tel. 61 641 57 00.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: .
 3. Dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów mogą być przetwarzane w poniższych celach:
  1. realizacji podpisanych  umów oraz działań podjętych przed ich podpisaniem - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. obsługi zgłoszeń, wniosków, uwag, skarg, żądań i zapytań, oceny ofert złożonych w postępowaniach publicznych,
   a także dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanych umów – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. realizowanych przez nas  zadań ustawowych i statutowych, – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
  4. nagrywania dyskusji publicznych, spotkań oraz konferencji na potrzeby sporządzenia protokołu – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO.
 4. Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych  mogą być:
  1. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych do nas zgłoszeń, wniosków, uwag, skarg, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty uprawnione do kontroli naszych działań oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa,
  3. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracownicy i kontrahenci, uczestniczący w realizacji podpisanych z Państwem umów,
  4. podmioty, które zwróciły się do nas o dostęp do informacji publicznej, w trybie art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 18 Ustawy prawo zamówień publicznych,
  5. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie)
 5. Przetwarzane przez nas dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane w celach archiwalnych dla dobra publicznego,  przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeśli nie podlegają archiwizacji, zostaną usunięte.
 6. Dane osobowe (głos) pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznych, spotkań, konferencji, będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte.
 7. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 8. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 9. Nasi Klienci i Kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych*.
 10. WBPP stara się nie podejmować działań, których podstawą prawną jest zgoda, udzielona przez naszych Klientów i Kontrahentów lecz gdyby w przyszłości takie działanie miało miejsce, to jej wyrazicielom będzie przysługiwać prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem – czytaj więcejPDFPrawa podmiotów danych.pdf (227,39KB)
 11. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, naszym Klientom i Kontrahentom przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji podjętych działań, wskazanych w pkt 3.

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.