Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja zadań publicznych

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - JPEGuchwala_PZPWW.jpeg

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

 


AUDYT KRAJOBRAZOWY

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało zobligowane do wykonania tego opracowania.
W prasie regionalnej zamieszczone zostało obwieszczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.

Audyt krajobrazowy to dokument, który jest sporządzany przez zarząd województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat i obejmuje obszar całego województwa. Jego celem jest identyfikacja krajobrazów (w tym także krajobrazów priorytetowych) występujących na całym obszarze województwa, określenie ich cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości. W audycie wskazuje się również lokalizację i granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto należy zamieścić istniejące i proponowane obiekty oraz obszary znajdujące się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO i obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Co ważne, omawiany dokument powinien zawierać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów chronionych, wymienionych powyżej. Audyt krajobrazowy powinien uwzględniać również lokalne formy architektoniczne wyróżnione w obrębie krajobrazów priorytetowych. Szczegółowy zakres i metodologia audytu krajobrazowego, a także klasyfikacja krajobrazów, sposób oceny ich wartości o zasady wyznaczania krajobrazów priorytetowych zostaną określone w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych jest przygotowany, a obecnie trwa procedura opiniowania, uzgadniania i konsultacji publicznych.

PDFObwieszczenie Audyt.pdf


Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego.

 

Załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt z siedzibą Biura: ul. Mielżyńskiego 14A, 61-725 Poznań, tel./fax : 61 641 57 00.