Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Uchwała Nr 5009/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) w związku § 8 Statutu Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/663/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania przestrzennego w Poznaniu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu ustalony Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 22 marca 2022 r., stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr 1169/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uzasadnienie

Zapis § 8 Statutu Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/663/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. stanowi, że szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych WBPP określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wprowadzenie nowego Regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu wynika z  konieczności dostosowania jego treści do zapisów nadanego w dniu 25 października 2021 r. Statutu oraz z wprowadzonych zmian w strukturze organizacyjnej Biura.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest uzasadnione.

 

Zarządzenie nr 3/2022 

Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

z dnia 22 marca 2022 r.

DOCXregulamin organizacyjny.docx (71,53KB)