Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Uchwała Nr XXXV/663/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania Przestrzennego
w Poznaniu

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr VIII / 73 / 07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT
WIELKOPOLSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zwane dalej WBPP, działa na podstawie następujących przepisów:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) niniejszego Statutu, zwanego dalej statutem.

§ 2. 

1. WBPP jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

2. WBPP realizuje zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionalnego.

3. Siedzibą WBPP jest miasto Poznań.

4. Obszarem działania WBPP jest obszar województwa wielkopolskiego.

5. Obszar działania Biura może być rozszerzony na inne  jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z tymi jednostkami.

§ 3. 

1. WBPP jest jednostką budżetową.

2. WBPP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4. 

WBPP wykonuje zadania samorządu województwa i jego organów określone przepisami prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionalnego, wynikające z ustaw:

1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

§ 5. 

Do podstawowych zadań WBPP określonych w § 4 należą w szczególności:

1) działalność z zakresu kształtowania regionalnej polityki przestrzennej samorządu, w tym:

a) opracowywanie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z procedurą formalno-prawną niezbędną do uchwalenia dokumentu oraz przeprowadzanie jego okresowej aktualizacji;

b) przygotowywanie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego;

c) opracowanie audytu krajobrazowego województwa wraz z procedurą formalno-prawną niezbędną do uchwalenia dokumentu oraz przeprowadzanie jego okresowej aktualizacji;

d) opracowywanie studiów, koncepcji, planów i programów, prowadzenie analiz odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień z zakresu rozwoju regionalnego;

e) prowadzenie monitoringu stanu planowania przestrzennego, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozwoju regionalnego;

2) przygotowywanie projektów stanowisk dotyczących wniosków, opinii i uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa z zakresu planowania przestrzennego,

3) udział w opracowaniu projektów strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa, w tym przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów;

4) koordynacja ponadlokalnych planów i programów z zakresu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;

5) opracowanie projektów opinii w sprawie dokumentów o znaczeniu krajowym sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej;

6) udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;

7) udział w opracowaniu projektów opinii w sprawie dokumentów i programów unii europejskiej;

8) obsługa administracyjno-organizacyjna wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej;

9) współpraca z samorządami gmin i powiatów województwa wielkopolskiego, instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i izbami zawodowymi oraz administracją rządową i administracją samorządową spoza województwa wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

§ 6. 

WBPP może wykonywać zadania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz na rzecz organów administracji rządowej i jednostek im podległych w zakresie zadań o których mowa w § 4 i § 5 po zapewnieniu przez te podmioty środków finansowych.

Rozdział 3.
Organizacja WBPP

§ 7. 

1. WBPP kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców oraz kierowników działów i pracowni.

2. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa konieczna jest zgoda Zarządu Województwa w formie uchwały.

4. Dyrektor kieruje WBPP przy pomocy dwóch Zastępców, którzy działają w ramach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa i ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a także zastępują Dyrektora w przypadku jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

5. Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

6. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

7. Do zadań Dyrektora należy:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WBPP;

2) ustalanie organizacji wewnętrznej WBPP;

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników WBPP i wykonywanie wobec nich czynności pracodawcy;

4) składanie na podstawie odpowiednich pełnomocnictw oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach należących do zakresu działania WBPP.

§ 8. 

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych WBPP określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 9. 

Nadzór nad działalnością WBPP sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. 

Nadanie statutu i dokonywanie jego zmian następuje w drodze odpowiedniej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.