Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1/2024 Główny specjalista

 Poznań, 19 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2024

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty.

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 miejsce pracy w wymiarze 1 etatu

Termin składania ofert do: 2 lutego 2024 r.

ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:

 1. Konsultacja i weryfikacja opracowań wykonywanych w Biurze.
 2. Nadzór merytoryczny i formalny oraz bezpośredni udział w pracach projektowych wykonywanych w Biurze.
 3. Sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących aktów prawnych oraz opracowań planistycznych i innych dokumentów związanych        z planowaniem przestrzennym, w szczególności planowaniem regionalnym,
 4. Prowadzenie analiz polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych i regionalnych mających wpływ na rozwój województwa.
 5. Koordynacja i ocena zleconych prac studialnych, wykonywanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Samorządu województwa lub instytutów naukowych,
 6. Współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Biura oraz instytucjami zewnętrznymi.
 8. Współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego oraz innymi w zakresie niezbędnym do prowadzenia analiz, badań i innych zadań wynikających z Planu Pracy Biura.
 9. Reprezentowanie WBPP lub Dyrektora Biura na naradach i konferencjach.
 10. Nadzór nad programami rozwojowymi dla praktykantów i stażystów oraz opieka nad nimi w porozumieniu z Kierownikami Pracowni.
 11. Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i naradach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Kierunek ukończonych studiów: gospodarka przestrzenna, geografia fizyczna, urbanistyka, architektura.
 3. Udokumentowanie stażu pracy: 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 4. Umiejętność wyszukiwania i korzystania z zewnętrznych baz danych i źródeł informacji cyfrowych.
 5. Bardzo dobra znajomość programu: QGis, pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 6. Podstawowa znajomość ustaw: w szczególności o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o samorządzie województwa.

WARUNKI PRACY:

 1. Środowisko pracy: budynek wyposażony w windę osobową, drzwi wejściowe do budynku: 160cm/230cm. Klatka schodowa o szerokości od 130 do 160 cm, drzwi wejściowe do pokoi o szerokości 90 cm, niektóre pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie obsługiwała sprzęt komputerowy, biurowy. Jednostka mieści się w obiekcie częściowo przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Środki pracy: komputer z drukarką, niszczarka i typowe narzędzia do pracy biurowej.
 4. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Samodzielność i kreatywność.
 3. Rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • dofinansowanie wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys zawodowy (CV).
 2. list motywacyjny.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe, wraz z ofertą kandydat może złożyć dokumenty, w szczególności w postaci artykułów, publikacji, opracowań lub referencji wskazujących na spełnienie wymagań dodatkowych (pożądanych) wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 4. oświadczenia kandydata [pobierz-> PDFoświadczenie kandydata.pdf (88,64KB)
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu i/lub adresu e-mail i/lub kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, [pobierz->PDFKlauzula_informacyjna_kandydat_na_stanowisko_WBPP.pdf (125,69KB)
 • w przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo),
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.wbpp.poznan.pl oraz na tablicy informacyjnej WBPP w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty zawierające wymienione dokumenty oznaczone numerem niniejszego ogłoszenia należy składać osobiście w Sekretariacie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 61-725 Poznań ul. Mielżyńskiego 14a, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na Głównego specjalistę” w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.