Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

8/2023 Asystent projektanta

 Poznań, 18 września 2023 r.

OGŁOSZENIE NR 8/2023

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Asystenta projektanta.

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:  1 miejsce pracy w wymiarze 1 etatu

Termin składania ofert do: 2 października 2023 r.

ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW

 1. Zbieranie, analizowanie i ocena materiałów do opracowań specjalistycznych wykonywanych w zespole.
 2. Samodzielne wykonywanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego poziomu regionalnego.
 3. Przygotowanie postanowień Marszałka Województwa w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz postanowień Zarządu Województwa w sprawie uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany), pod nadzorem projektanta.
 4. Przygotowanie pism dot. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiany).
 5. Prowadzenie korespondencji spraw z zakresu planowania przestrzennego poziomu regionalnego.
 6. Prowadzenie rejestrów i archiwizacja spraw.
 7. Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.
 8. Komputerowe przetwarzanie danych.
 9. Współpraca z pracownikami innych pracowni i zespołów przy opracowaniu powierzonych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Kierunek ukończonych studiów: gospodarka przestrzenna, geografia fizyczna, urbanistyka, architektura.
 3. Staż pracy w podmiotach realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego, co najmniej pół roku.
 4. Umiejętność wyszukiwania i korzystania z zewnętrznych baz danych i źródeł informacji cyfrowych.
 5. Bardzo dobra znajomość programu: QGis, pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Samodzielność i kreatywność.
 3. Rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • dofinansowanie wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podpisane CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 4. oświadczenia kandydata [pobierz-> PDFoświadczenie kandydata.pdf (88,64KB)
 • o posiadanym obywatelstwie,
 • że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 •  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu i/lub adresu e-mail i/lub kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, [pobierz->PDFKlauzula_informacyjna_kandydat_na_stanowisko_WBPP.pdf (125,69KB)

INFORMACJE DODATKOWE:

 • w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo),
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.wbpp.poznan.pl oraz na tablicy informacyjnej WBPP w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty zawierające wymienione dokumenty oznaczone numerem niniejszego ogłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 61-725 Poznań ul. Mielżyńskiego 14a, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na Asystenta projektanta” w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.