Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6/2023 Asystent projektanta

                                                                                                                                                                                          Poznań, 31 sierpnia 2023 r. 

                                                                                                OGŁOSZENIE NR 6/2023

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Asystenta projektanta.

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu

Termin składania ofert do: 14 września 2023 r. 

 

ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW

1. Zbieranie, analizowanie i ocena materiałów do opracowań specjalistycznych wykonywanych w zespole.

2. Samodzielne wykonywanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego poziomu regionalnego, w szczególności zagadnień dot. infrastruktury technicznej.

3. Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.

4. Komputerowe przetwarzanie danych.

5. Współpraca z pracownikami innych pracowni i zespołów przy opracowaniu powierzonych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie: wyższe.

2. Kierunek ukończonych studiów: gospodarka przestrzenna, geografia fizyczna, urbanistyka, architektura.

3. Umiejętność wyszukiwania i korzystania z zewnętrznych baz danych i źródeł informacji cyfrowych.

4. Bardzo dobra znajomość programu: QGis, pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Umiejętność pracy w zespole.

2. Samodzielność i kreatywność.

3. Rzetelność i odpowiedzialność.

4. Dobra organizacja czasu pracy.

5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY: 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• dodatek stażowy, 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),

• dofinansowanie wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podpisane CV i list motywacyjny,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,

3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

4. oświadczenia kandydata [pobierz-> PDFoświadczenie kandydata.pdf (88,64KB)

• o posiadanym obywatelstwie, 

• że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

• o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 

• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu i/lub adresu e-mail i/lub kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

• podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, [pobierz->PDFKlauzula_informacyjna_kandydat_na_stanowisko_WBPP.pdf (125,69KB)

INFORMACJE DODATKOWE:

• w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

• aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)

• rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane

• kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)

• aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.wbpp.poznan.pl oraz na tablicy informacyjnej WBPP w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty zawierające wymienione dokumenty oznaczone numerem niniejszego ogłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 61-725 Poznań ul. Mielżyńskiego 14a, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na Asystenta projektanta” w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.