Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-12-09.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-12-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-09.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Grażyna Łyczkowska, sekretariat@wbpp.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48534043874. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • Dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.                          

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

drogą pocztową na adres:

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

ul. S. Mielżyńskiego 14 a

61-725 Poznań

tel. 61-641-57-00

lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wbpp.poznan.pl

Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej dostępny jest poniżej.

http://bip.wbpp.poznan.pl/download/attachment/44/wniosek o zapewnienie dostepnosci architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.doc

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów:

Każdy ma prawo wystąpić do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu i z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej,  które mają być dostępne cyfrowo
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu odpowie na żądanie  nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi  osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

Żądanie o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

drogą pocztową na adres:

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

ul. S. Mielżyńskiego 14 a

61-725 Poznań

tel. 61-641-57-00

lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wbpp.poznan.pl

Przykładowy wzór wniosku zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów dostępny jest poniżej.

http://bip.wbpp.poznan.pl/download/attachment/44/ wniosek o zapewnienie dostepnosci cyfrowej.doc

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zapewnia dostępność swoich stron internetowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Biuro informuje, że niedostosowane cyfrowo są te elementy, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 14A
Tel.: +48616415700
Faks: +48616415700
E-mail:
Strona internetowa: www.wbpp.poznan.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

 • Główne wejście do budynku „Kwadraciak” zlokalizowane jest od strony ul. S. Mielżyńskiego. Samoczynnie otwierane drzwi wejściowe dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na tym samym poziomie, co teren przed budynkiem. Wejście do budynku jest ogólnodostępne, po naciśnięciu przycisku dzwoniącego na głośnomówiącym domofonie, w godzinach pracy WBPP tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30. Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe, o wymiarach 160 cm/230 cm. W  drzwiach wejściowych nie ma progów.

Dostępność parkingu

 • Wzdłuż ul. S. Mielżyńskiego, bezpośrednio przy froncie i głównym wejściu do budynku „Kwadraciak”, w Strefie Płatnego Parkowania Miasta Poznania, wyznaczono 1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku „Kwadraciak” prowadzą utwardzone dojścia. Brak jest utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku

 • Na wysokim parterze budynku „Kwadraciak” (hol główny), znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez pracownika administracyjnego budynku
 • Do holu głównego budynku prowadzi 8 schodów (kształt stopni nie grozi ryzykiem potknięcia, maksymalna wysokość stopni to 16 cm), zabezpieczonych taśmą antypoślizgową. Ich pokonanie możliwe jest przy pomocy schodołaza kroczącego. Schodołaz kroczący obsługiwany jest przez pracownika Punktu Informacyjnego. Dostępność na wyższe kondygnacje budynku (I-V piętra) zapewnia dźwig osobowy z informacją głosową oraz oznaczeniami w alfabecie Braille’a, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki WBPP, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, każdorazowo istnieje możliwość dostępu alternatywnego tj. zejścia pracownika do holu głównego lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu/dowiezieniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym budynku „Kwadraciak”. Toaleta na I piętrze budynku dostosowana jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a system przyzywowy do Punktu Informacyjnego budynku "Kwadraciak" i do  ochrony budynku "Okrąglak", czynny jest w dni powszednie w godzinach 7.00 - 19.00.

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Koordynator dostępności WBPP – na bieżąco tłumaczenie PJM w siedzibie Biura - poziom B1.  W sprawach skomplikowanych usługę dostępu do tłumacza migowego należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w WBPP (załącznik - przykładowy wzór wniosku o udostępnienie usługi http://bip.wbpp.poznan.pl/download/attachment/581/wniosek o zapewnienie uslugi tlumacza.docx). 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r. http://bip.wbpp.poznan.pl/download/attachment/35/Raport dostępności za 2020 r.pdf