Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1/2022 Asystent projektanta

 Poznań, 13 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2022

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Asystenta projektanta.

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:   3 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu

Termin składania ofert do: 27 kwietnia 2022 r.

 

ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW

 1. Zbieranie, analizowanie i ocena materiałów do opracowań specjalistycznych wykonywanych w zespole.
 2. Samodzielne wykonywania opracowań z zakresu planowania przestrzennego poziomu regionalnego.
 3. Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.
 4. Komputerowe przetwarzanie danych.
 5. Współpraca z pracownikami innych pracowni i zespołów przy opracowaniu powierzonych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Kierunek ukończonych studiów: gospodarka przestrzenna, geografia fizyczna, urbanistyka, architektura.
 3. Staż pracy w podmiotach realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego, co najmniej pół roku.
 4. Umiejętność wyszukiwania i korzystania z zewnętrznych baz danych i źródeł informacji cyfrowych.
 5. Bardzo dobra znajomość programu: QGis, pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Samodzielność i kreatywność.
 3. Rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Dobra organizacja czasu pracy.
 5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

 

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• dodatek stażowy,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),

• dofinansowanie wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podpisane CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 4. oświadczenia kandydata [pobierz-> PDFoświadczenie kandydata.pdf
 • o posiadanym obywatelstwie,
 • że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 •  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru
  i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U.  z 2018 r. , poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu i/lub adresu e-mail i/lub kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,[pobierz->PDFKlauzula_informacyjna_kandydat_na_stanowisko_WBPP.pdf

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
  z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone
  w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.wbpp.poznan.pl oraz na tablicy informacyjnej WBPP
  w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty zawierające wymienione dokumenty oznaczone numerem niniejszego ogłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 61-725 Poznań ul. Mielżyńskiego 14a, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na Asystenta projektanta” w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz na stronie pracuj.pl.